Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | 2013-2014 Öğretim Yılı ÇAP Başvuruları Başladı
2013-2014 Öğretim Yılı ÇAP Başvuruları Başladı

Çift Anadal Kontenjanları için Tıklayınız. (Excel, PDFÇİFT ANADAL PROGRAMLARI (ÇAP)

 • Üniversiteye kayıt oldukları bölüm/program(birinci anadal) dışında, başka bir bölümde de eş zamanlı olarak ders alıp ikinci bir lisans diplomasına sahip olmak üzere sürdürülen öğretim programıdır.
 • Bölümündeki/Programındaki öğrenimini üstün başarıyla yürüten öğrenciler, Çift Anadal Programı (ÇAP)’nı da tamamladıklarında aynı zamanda başka bir dalda ikinci bir lisans diploması alabilirler.
 • Çift Anadal Programı(ÇAP)’na birinci anadal lisans öğreniminin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyıl başında başvurulabilir.


KOŞULLAR

 • Birinci anadal programında öngörülen tüm dersleri alarak başarmak.
 • Öğrencinin çift anadal programına müracaat edebilmesi için müracaat ettiği yarıyıla kadar anadal lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olmak.
 • 4,00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalaması (GNO)’na sahip olmak.
 • Anadal lisans programının ilgili sınıfındaki başarı sıralamasında ilk %20′lik dilim içinde yer almak.
 • Başarı sıralamasına göre, başvurulan Çift Anadal Programı (ÇAP) için ayrılan kontenjan içinde kalmış olmak.
 • Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma programı ile yandal programına kayıt yapılabilir.
 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde, yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
 • Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrı bir ücret alınmaz.


BAŞVURU VE KAYIT

 • Başvuru tarihleri her öğretim yılı başında belirlenerek duyurulmaktadır. Çift Anadal (ÇAP)’na kabul edilen öğrenciler ilgili Fakülte Yönetim Kurulu görüşülerek kesinleşir.
 • Çift Anadal ve Yan Dal Programlarına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı o programın o yılki 1. sınıf 1. dönem öğrenci sayısının %20′sini geçemez.
 • Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz.


ÇİFT ANADAL PROGRAMINDAN GEÇİCİ VEYA SÜREKLİ AYRILMA, İLİŞİK KESİLME

 • Birinci anadal programında izinli sayılan öğrenci, eşzamanlı olarak ikinci anadal programında da izinli sayılır. İkinci anadal programında ders/uygulamanın açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak öğrencilere, ilgili bölüm onayı ile ikinci anadal programı için en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Bu izin, anadal programı başkanlığına bildirilir.
 • Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir.
 • Öğrencinin çift anadal programından ayrılması halinde başarılı olduğu derslerin notları, danışmanın önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile anadal programında yer alan seçimlik derslerin yerine sayılabilir.
 • Anadal programındaki seçimlik derslerin yerine sayılan derslerin notları dışındaki notlar, anadal programındaki genel not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Bu dersler kredisiz derslere çevrilir.
 • Çift anadal programına kayıtlı olan öğrenciler başvuru koşullarını yerine getirdikleri takdirde başka çift anadal programlarına başvurabilirler ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni programa başlayabilirler.
 • İkinci anadal programındaki öğrenci, anadal diploma programındaki kurum içi yatay geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal programına yatay geçiş yapabilir.
 • Çift anadal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.
 • Tüm çift anadal öğrenimi sürecince öğrencinin her iki program derslerinin ağırlıklı genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere en az 2.50’ye kadar düşebilir. Ağırlıklı genel not ortalaması 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
 • Çift anadal programından her ne sebeple olursa olsun kaydı silinen öğrenciler, yeniden müracaat edemezler.


ÇAP DANIŞMANLARI

 • Çift anadal programlarına öğrenci kabul eden ve öğrenci gönderen bölümlerde öğrencilerin alacağı dersleri belirlemede ve derslerin alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili bölüm tarafından Çift Anadal Programı Danışmanı atanır. Çift anadal program danışmanı öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim ve işbirliği içinde görev yapar.


ÖĞRETİM ÜCRETİ

 • Çift Anadal Programına katılan öğrencilerden normal öğretim süreleri (4 yıl) içinde ve normal öğretim dönemlerinde aldıkları ÇAP dersleri için ücret alınmaz. 4 yılı aşan sürelerde ve Yaz Okulunda alınan ÇAP dersleri için ücret alınır. Yaz Okulunda açılan derslerin ücretleri her yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.


BAŞARI VE MEZUNİYET

 • Çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin bu programları tamamlamaları için, gerekli AKTS miktarı her iki programda ortak alınmış ve/veya karşılıklı her iki programa birden sayılmış olan dersler göz önünde bulundurularak Bölüm Kurulu tarafından belirlenir.
 • Öğrencinin mezuniyet notları, her iki lisans programı için ayrı ayrı hesaplanır. Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için bu programa ait ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.80 olması gerekir.
 • Çift anadal programında yer alan bütün derslerini başarıyla tamamlamış ve programın diğer koşullarını yerine getirmiş olan öğrenciye anadal diploma programından farklı olarak ikinci bir diploma verilir.
 • Çift anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi