Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | 2013-2014 Öğretim Yılı Yandal Başvuruları Başladı
2013-2014 Öğretim Yılı Yandal Başvuruları Başladı

Yandal Kontenjanları için Tıklayınız (Excel, PDF)


YANDAL PROGRAMI
 • Yan dal programı, anadal programında öğrenimlerini sürdüren bir bölümün başarılı öğrencilerinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı kurum içinde ilgi duydukları başka bir lisans programında bilgi sahibi olmak amacıyla belirlenen dersleri almalarını ve başarılı oldukları takdirde yan dal sertifikası almalarını sağlayan programdır.


KOŞULLAR

 • Yandal Programına başvurular lisans öğrenimlerinin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı başında yapılır.
 • Öğrencinin yan dal programına müracaat edebilmesi için önceki yarıyıllarda anadal lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması ve varsa başvurduğu programın diğer koşullarını sağlamış olması gerekir..
 • Aynı anda birden fazla yan dal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma programı ile yan dal programına kayıt yapılabilir.
 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan yandal diploma programına öğrenci kabulünde, yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
 • %50 veya % 25 Üniversiteye Giriş Başarı Bursundan yararlanan yan dal öğrencileri, yaz döneminde açılan dersleri ilk defa almaları halinde Mütevelli Heyet tarafından uygun görülen yaz okulu ders ücretlerini bursları oranında indirimli öderler. Diğer hallerde Mütevelli Heyet tarafından belirlenen yaz okulu ücreti tam olarak tahsil edilir.
 • Yandal programına kabul edilen öğrencilerden ayrı bir ücret alınmaz.


BAŞVURU VE KAYIT

 • Yan dal programına başvurular, Akademik Takvim’de belirtilen son başvuru tarihine kadar başvuru formu, not çizelgesi ve diğer gerekli belgeler ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır.
 • Gerekli koşulları sağlayan başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından işleme konulur.
 • Kabul işlemi, başvurulan program başkanlığının önerisi ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır.


YANDAL PROGRAMINDAN GEÇİCİ VEYA SÜREKLİ AYRILMA, İLİŞİK KESİLME

 • Yan dal programında ders/uygulamanın açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak öğrencilere, ilgili bölüm onayı ile yan dal programı için en çok bir yarıyıl izin verilebilir. Bu izin, anadal programı başkanlığına bildirilir.
 • Öğrenci, öğrenim süresinin her hangi bir yarıyılında yan dal programını kendi isteği ile bırakabilir. Yan dal programından kayıt sildiren öğrenci aynı yan dal programına tekrar kayıt yaptıramaz.
 • Öğrencinin yan dal programından ayrılması halinde başarılı olduğu derslerin notları, danışmanın önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile anadal programında yer alan seçimlik derslerin yerine sayılabilir.
 • Anadal programındaki seçimlik derslerin yerine sayılan derslerin notları dışındaki notlar, anadal programındaki ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Bu dersler kredisiz derslere çevrilir.
 • Yan dal programına kayıtlı olan öğrenciler başvuru koşullarını yerine getirdikleri takdirde çift anadal için başka programlara başvurabilirler ve yan dal programı ile birlikte yeni bir çift anadal programına başlayabilirler.
 • Yan dal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir.
 • Anadal programında ağırlıklı genel not ortalaması, yan dal programında ders aldığı iki dönem üst üste 2.00’nin altında kalan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir.


YANDAL DANIŞMANLARI

 • Yan dal programlarına öğrenci kabul eden bölümlerde öğrencilerin alacağı dersleri belirlemede ve derslerin alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve yan dal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili bölüm başkanlığı tarafından Yan Dal Programı Danışmanı atanır. Yan dal program danışmanı öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim ve işbirliği içinde görev yapar.


BAŞARI VE PROGRAMI TAMAMLAMA KOŞULLARI
 • Yan dal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının her dönem 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir. Bu şartı sağlamayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir.
 • Yan dal programı ağırlıklı genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan öğrenciler başarılı, genel not ortalaması 2.00’den az olan öğrenciler başarısız sayılır.
 • Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yan dal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır.
 • Yan dal programına kayıtlı öğrenciler için sınıf içinde başarı sıralaması yapılmaz.
 • Anadal programından mezuniyet hakkını elde edene ve henüz yan dal programını en az 2.00/4.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye yan dal sertifikası verilir. Bu sertifika belgesi, yan dal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.


ÖĞRENİM SÜRESİ

 • Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yan dal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi yan dal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulu kararı ile en fazla bir yarıyıl uzatılabilir. Bu halde, anadal programındaki öğrencilerin tabi oldukları eğitim ücretine ilişkin esaslar, bu öğrenciler hakkında da aynen uygulanır.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi