Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | 2013-2014 Yatay Geçiş Başvuruları Başladı
2013-2014 Yatay Geçiş Başvuruları Başladı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Fatih Sultan Mehmet vakıf Üniversitesi Uygulama Esasları” hükümlerine uygun olarak 2013 - 2014 öğretim yılı güz yarıyılında yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilecektir. Öğrencilerde aranacak nitelikler, başvuru ve kayıt için gerekli belgeler, başvuru tarihleri, kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca Harp Okullarından ilişiği kesilenlerin başvuruları da bu esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde alınacaktır.


Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları

   TABLO-4 Tıklayınız (Fakülteler)

   TABLO-3A Tıklayınız (M.Y.O)

   TABLO-5 Tıklayınız (Özel Yetenek)

   Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları için Tıklayınız

   Yatay Geçiş Değerlendirme Takvimi içi Tıklayınız

   Yatay Geçiş Başvuru Formu ( PDF , Word )

KOŞULLARI:

 1- Önlisans diploma programlarının ilk yarıyıl ve son yarıyılı ile lisans diploma programlarının ilk iki yarıyıl ve son iki yarıyılına geçiş yapılamaz.

 2- Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

 3- Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. 

 4- Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. 

 5- Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. 

 6- Daha önce yatay geçiş yapmamış olmak gerekir.


KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

 1- Her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere ilgili kurullarca belirlenerek kontenjan açılarak kurumiçi yatay geçiş imkanı sağlanabilir.

 2- Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

 3- Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

 4- Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir.

 5- Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.

 6- Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması şarttır. Öğrencinin gerekli not ortalamasını sağlaması kaydıyla başarısız ders bulunması yatay geçişe engel değildir. 

 7- Dördüncü fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar ancak genel kontenjanın dolmaması halinde yatay geçiş başvurusu yapabilir.  

 8- Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz. 

 9- Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için Üniversite içinde daha önce yatay geçiş yapmamış olması ve disiplin cezası almamış olması gerekir. 

 10- Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. 


KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

 1- Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları, sadece ilân edilen süre içerisinde yapılır. 

 2- Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması şarttır.

 3- İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar ancak genel kontenjanın dolmaması halinde yatay geçiş başvurusu yapabilir.  

 4- Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 
Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için, Hazırlık Sınıfı’na devam ederek başarmış veya muaf olmuş olmak gerekir. Hazırlık Sınıfı okumayan veya okuduğu halde başarılı olamayanların Üniversite tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’ndan başarılı olmaları şarttır. Ulusal sınav ve uluslararası sınavları Senato kararıyla yeterli görülenler de yabancı dilden başarılı sayılırlar.

 5- Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. 

 6- Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir. 

 7- Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir. 

 8- Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.  

 9- Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir. 


YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YURTİÇİNDEKİLERE YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır.

 • SAT 1 (Minimum 1000 puan)
 • ACT (Minimum 21 Puan)
 • Abitur
 • Fransız Bakaloryası
 • GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
 • Uluslar arası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
 • Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
 • İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)


YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1- Başvuru formu ( PDF , Word )

 2- Not Durum Belgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin, ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge;

 3- ÖSYS yerleştirme puanı ve türünü gösterir sonuç belgesinin onaylı örneği; 

 4- Kurumlarında uygulanmakta olan öğretim planının ve ders içeriklerinin tasdikli örneği. 

 5- Zorunlu hazırlık sınıfı eğitimi bulunan programlar için hazırlık sınıfından başarılı / muaf olduğuna ilişkin belge veya yabancı dil başarı belgesi.

 6- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge; (Kurumiçi yatay geçiş başvurularında “uyarma” cezasından ağır bir ceza almamış olmak şartı aranmaktadır)

 7- İkinci öğretimden örgün öğretime başvuran öğrenciler için %10’a girdiğine ilişkin belge.

 8- Kurumiçi başvurularda, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten merkezi sınava girdiği yılda aldığı puanını gösterir YGS, LYS sonuç belge.

 9- Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilenler için ilişik kesilme nedenini gösteren belge.
Yukarıda belirtilen belgeler, öğrencilerin okumakta oldukları Üniversiteleri tarafından onaylanmış olarak kabul edilecektir.YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ TAKVİMİ:

Başvuru Başlangıç-Bitiş Tarihi : 01 Temmuz – 31 Temmuz 2013
Asil Kesin Kayıt Tarihi : 19-29 Ağustos 2013
Yedek Kesin Kayıt Tarihi : 02 – 06 Eylül 2013

Koşulları sağlamayanların veya eksik belge ile başvuranların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru evrakları sonradan talep edilmesi halinde iade edilmeyecektir.


SONUÇLARIN İLANI

 1- Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adayların listesi http://fsm.edu.tr/ web adresimizden kesin kayıt tarihinden önce ilan edilecektir. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen yedek listesindeki sıraya göre ilan edilen yedek kayıtlanma tarihlerinde kayıtları yapılacaktır.


YATAY GEÇİŞ KAYIT İŞLEMLERİ

 1- Yatay geçişi kabul edilen öğrenciler yukarıdaki belirtilen tarihlerde kayıt belgeleri ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim ederek kesin kayıt işlemini tamamlayacaklardır. 


KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1- Nüfus Cüzdanı Örneği (Aslı Görülmek Koşuluyla Fotokopisi Alınacaktır.)

 2- 4,5x6 cm Ebadında 3 Adet Fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

 3- Askerlik Durum Belgesi (1991 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden yeni tarihli olarak alınacak olup, daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir.)
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi