Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | 2015-2016 Çift Anadal Programı ve Yan Dal Programı Başvuruları
2015-2016 Çift Anadal Programı ve Yan Dal Programı Başvuruları

Çift Anadal Programı ve Yan Dal Programı Başvuruları 7-11 Eylül 2015 tarihleri arasında online olarak alınacaktır.

Kazanan Adaylar, 18 Eylül 2015 tarihinde web sayfamızdan ilan edilecektir.

Çift Anadal Programı ve Yan Dal Programı kontenjanları için tıklayınız.

Online başvuru için tıklayınız. 

 

Çift Anadal Programı Nedir? Üniversiteye kayıt oldukları bölüm/program(birinci anadal) dışında, başka bir bölümde de eş zamanlı olarak ders alıp ikinci bir lisans diplomasına sahip olmak üzere sürdürülen öğretim programıdır.

Çift Anadal Programının Amacı; kendi bölümlerinde lisans programlarını yüksek başarı seviyesinde sürdüren öğrencilere, istedikleri takdirde ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görme imkânı sağlanmasıdır.

Çap Programı Başvuru Koşulları:

 1. Öğrenciler ikinci anadal programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında başvurabilirler.
 2. Öğrencinin çift anadal programına müracaat edebilmesi için müracaat ettiği yarıyıla kadar anadal lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst % 20 içerisinde bulunması gerekmektedir.
 3. Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde, yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
 4. Hukuk Fakültesi için ilgili puan türünde 150bininci sıralamaya sahip olma şartı aranır.

Çift Anadal Programı Esasları, Mezuniyet Koşulları ve İlişik Kesme:

 1. Çift anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.
 2. Çift anadal programından her ne sebeple olursa olsun kaydı silinen öğrenciler, yeniden müracaat edemezler.
 3. Birinci anadal programında izinli sayılan öğrenci, eşzamanlı olarak ikinci anadal programında da izinli sayılır.
 4. Anadal Diploma programından mezuniyet hakkı elde eden ancak Çift anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi çift anadal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.
 5. Çift anadal diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programından almış olduğu ve eşdeğerliliği fakülte yönetim kurulu kararı ile kabul edilen dersleri, not çizelgesinde gösterilir.
 6. Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için ikinci anadal programından aldığı derslerin genel not ortalaması en az 2.80 olması gerekir.
 7. Çift anadal öğrenimi süresince, öğrencinin akademik yılın sonundaki genel not ortalaması bir defaya mahsus 2.50 ve altına düşebilir. İkinci kez 2.50 ve altına düşen öğrencinin Çift anadal programı ile ilişiği kesilir.
 8. Çift Anadal programında öğrenim gören öğrencilerin diploma alabilmesi için Çift Anadal Programı için oluşturulan müfredattaki tüm dersleri alarak başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Çift Anadal Programından Diploma Eki almak isteyen öğrenciler, Çift Anadal yapılan programın anadal müfredatında yer alan 240 AKTS’lik dersleri alarak başarılı olmaları halinde Diploma Eki alabilirler.
 9. Çift anadal programında öğrenim gören öğrenciler, yaz öğretiminde daha önce almadıkları dersleri de alabilirler.
 10. Çift anadal programında iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

 

Yan Dal Nedir?  Anadal programında öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrencilerin, öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı kurum içinde ilgi duydukları başka bir lisans programında bilgi sahibi olmak amacıyla belirlenen dersleri almalarını ve başarılı oldukları takdirde yandal sertifikası almalarını sağlayan programdır.

Yan Dal Programının Amacı; Anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır.

Yan Dal Programı Başvuru Koşulları:

 1. Yan Dal programına, anadal lisans öğreniminin en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılı başında başvurulabilir.
 2. Her hangi bir öğrencinin Yan Dal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal programında öngörülen tüm dersleri alarak başarması; Genel Not Ortalaması (AGNO)'nın 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

Yan Dal Programı Esasları, Mezuniyet Koşulları ve İlişik Kesme:

 1. Anadal programında izinli sayılan öğrenciler, Yan Dal programında da izinli sayılırlar.
 2. Yan Dal öğretimi gören öğrenciler, yaz öğretiminde daha önce almadıkları dersleri de alabilirler.
 3. Yan Dal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin Yan Dal programından kaydı silinir.
 4. Anadal programında genel not ortalaması, 4.00 üzerinden 2.00’nin altına düşen öğrencilerin Yan Dal programıyla ilişkisi kesilir.
 5. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz Yan Dal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 44. maddesinde öngörülen süreler içinde, Yan Dal programının bulunduğu Fakültenin Yönetim Kurulunun kararı ile en fazla 1 yarıyıl uzatılabilir.
 6. Yan Dal programını en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye Yan Dal Sertifikası verilir.
 7. Yan Dal Programını tamamlayan öğrenci, Yan Dal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.
 8. Çift Anadal programından ayrılan bir öğrenci, bir Yan Dal programının tüm gereklerini yerine getirmişse Yan Dal Sertifikası almaya hak kazanır.
 9. Öğrenciler yandal programını kendi istekleri ile bırakabilirler. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen, yan dal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi