Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Af Kanunu Kapsamında Yapılacak Olan Kayıt İşlemleri
Af Kanunu Kapsamında Yapılacak Olan Kayıt İşlemleri

Af Kanunu Kapsamında Yapılacak Olan Kayıt İşlemleri

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 7143 Sayılı Kanunun 15’inci maddesi ile düzenlenen, geçici 78’inci madde kapsamındaki öğrenciler Af kanunundan yararlanabileceklerdir.

Bu kapsamda olmak üzere, maddenin yürürlük tarihi olan 18 Mayıs 2018 tarihinden önce söz konusu madde kapsamında Üniversitemizden ilişiği kesilenler, dört ay içerisinde 18 Eylül 2018 tarihine kadar Halıcıoğlu yerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na müracaat etmeleri halinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 78 inci maddesinde yer alan esaslar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından çıkartılacak uygulama esaslarına bağlı olarak öğrenimlerine başlayabileceklerdir.

Uygulama Esasları İçin Tıklayınız. 

GEÇİCİ MADDE 78- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.”

Başvuru Belgeleri :

1- Ön Kayıt Başvuru Formu (Öğrenci Bilgi Sisteminde yapılacak ön kayıt sonrasında alınacaktır.)

2- Adli Sicil Belgesi

3- 1992 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan Askerlik Şubelerinden alınan askerlik durumunu belirtir belge.

4- ÖSS Sınav Sonuç Belgesi (Üniversiteye kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar)

YAPILACAK İŞLEM

TARİH

Başvuru Başlangıç Tarihi

18 Mayıs 2018

Başvuru Bitiş Tarihi

18 Eylül 2018


 

 


 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi