Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları
Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları

Kurumlararası Yatay Geçiş Tablosu (MYO)

Kurumiçi Yatay Geçiş Tablosu (MYO)

Değerlendirme Takvimi

 

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin önlisans düzeyinde eğitim yapan 2 yıllık Meslek Yüksekokullarına 2013 - 2014 öğretim yılı bahar yarıyılında yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilecektir. Öğrencilerde aranacak nitelikler, başvuru ve kayıt için gerekli belgeler, başvuru tarihleri, kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıya çıkarılmıştır. Ayrıca Harp Okullarından ilişiği kesilenlerin başvuruları da bu esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde alınacaktır.

 

KOŞULLARI:

1- Önlisans diploma programlarının ilk yarıyıl ve son yarıyılı ile lisans diploma programlarının ilk iki yarıyıl ve son iki yarıyılına geçiş yapılamaz.

2- Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilin de yatay geçiş yapabilirler.

3- Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.

4- Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

1- Her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere ilgili kurullarca belirlenerek kontenjan açılarak kurum içi yatay geçiş imkanı sağlanabilir.

2-Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

3- Kurum içi programlar arası yatay geçişlerde aynı puan türündeki programlara yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, öğrencilerin merkezi sınava girdiği yılda aldığı merkezi yerleştirme puanı, başvurmak istediği programın aynı yıla ait en düşük puanından düşük olmaması şartı aranır.

4- Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

5-Kurumiçi yatay geçiş yapacak öğrencinin AGNO'sunun en az 4.00 üzerinden 3.00 olması,

6- Üniversite içinde daha önce yatay geçiş yapmamış olması,

7- Uyarma cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olması,

8- 2547 Sayılı Kanunun 44. maddesinde belirtilen eğitim süresi (önceki programda geçirmiş olduğu süreler dâhil) içinde mezun olabilmesi için yeterli süresinin bulunması gerekir.

 

MERKEZİ YERLEŞTİRNE PUANIYLA YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

 1- Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki ÖSYM taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda yatay geçiş başvurusu kabul edilir. Başarı ve Ağırlıklı genel not ortalaması şartı aranmaz.

2- Her eğitim öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde yatay geçiş başvuruları kabul edilir.

3- Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapma hakkı hazırlık sınıfı ve ara sınıflarda okuyan öğrenciler için geçerlidir. Bu durumdaki adayların intibakları ilgili kurullar tarafından yapılır.

4- Öğrencinin, kayıtlı olduğu program ile geçmek istediği programın aynı olması durumunda yatay geçiş başvurusu kabul edilir.

5- Merkezi yerleştirme yolu ile yatay geçiş başvurusunda bulunacaklar için ayrıca bir yatay geçiş kontenjanı ilan edilmez.

6- İlgili yönetim kurulları tarafından her dönem, her sınıf ve her program için kontenjan belirlenir ve karara bağlanarak Senato’nun onayı ile kesinleşir. Belirlenecek olan kontenjanlar, her yıl için ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının % 10’unu geçemez. Başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere başvurular kabul edilir.

7- Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvuru yaptığı yılda ilgili prorama ÖSYM ile öğrenci yerleştirilmemiş ise öğrencinin kayıt olduğu yıldaki ÖSYM kılavuzunda yer alan kontenjan sayısı dikkate alınarak yatay geçiş kontenjanı belirlenir.

8- DGS ile yerleşen öğrencilerin de DGS puanları dikkate alınarak yatay geçiş başvuruları kabul edilir.

9- Özel yetenek sınavı ile kayıt yaptıran adayların, merkezi bir yerleştirme puanı bulunmamasından dolayı yatay geçiş hakkından yararlanamazlar.

10- Öğretim dili Türkçe programdan yabancı dilde eğitim yapan programların hazırlık sınıfına veya ara sınıfına yatay geçiş yapacak olan öğrencilerin yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

 

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

1- Kurumlararası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2- Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 olması şarttır.

3- Bu başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece başarı şartını sağlayarak başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

4- Eğitimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

5- Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

6- Başvurular, adayların genel not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.

7- Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır.

8- Daha önce yatay geçiş yapmamış olması gerekir.

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YURTİÇİNDEKİLERE YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

1- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kontenjan Üniversite senatoları tarafından belirlenebilir.

2- Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, üniversite senatosunun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.

3- Yurtdışı Üniversitenin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınır ve başvurulan Üniversite tarafından eşdeğer kabul edilmiş olması gerekir.

4- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

5- Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ilgili puan türünde en az 180 puan veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır.

SAT 1 (Minimum 1000 puan)

ACT (Minimum 21 puan)

Abitur

Fransız Bakaloryası

GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB)

Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)

Italya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)

 

 

DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI:

(1) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve kurumlararası yatay geçiş hükümlerine uygun olarak diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilirler.

(2) Bu kurumlardan 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler yatay geçiş için başvuramazlar.

(3) İkinci fıkra kapsamına girmeyen bir gerekçe ile birinci fıkra kapsamındaki yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde diğer yükseköğretim kurumlarına geçiş için başvurabilir. Bu başvurular kurumlararası yatay geçiş hükümlerine göre değerlendirilir.

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvuru Formu
2- Not Durum Belgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin, ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge;
3- Kurumlararası yatay geçişlerde 4.00 üzerinden 2.50 genel not ortalaması koşulunu sağlayamayan ancak yerleştirildiği yılki merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği programın o yılki taban puanına eşit veya yüksek olduğu için başvuru yapacaklar için ÖSYS puanını gösterir sonuç belgesi;
4- Kurumlarında uygulanmakta olan öğretim planının ve ders içeriklerinin tasdikli örneği
5- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge; (Kurumiçi yatay geçiş başvurularında “uyarma” cezasından ağır bir ceza almamış olmak şartı aranmaktadır)
6- Okumakta olduğu Üniversiteden alınacak “yatay geçiş yoluyla kayıtlanılmadığına” veya kayıtlanma şeklini gösteren belge;
7- İkinci öğretimden örgün öğretime başvuran öğrenciler için %10’a girdiğine ilişkin belge
8- Açıköğretim Fakültelerinden geçiş yapmak isteyen öğrencilerden 100 üzerinden 80 genel not ortalamasına sahip olmayanlar için ; yerleştirildiği yılki puanının geçiş yapmak istediği programın puanına eşit yada yüksek olduğunu gösterir sonuç belgesi (ÖSYS);
9- Kurumiçi başvurularda, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten merkezi sınava girdiği yılda aldığı merkezi yerleştirme puanını gösterir belge (ÖSYS)
10- Yurtdışından yapılan başvurularda, adayın ayrılacağı Üniversite – Fakültesini tanıtan doküman teslim etmeleri gerekmektedir
11- Yurtdışından yapılan başvurularda, Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş koşulları 5. maddesinde belirtilen sonuç belgesi.


Yukarıda belirtilen belgeler, öğrencilerin okumakta oldukları Üniversiteleri tarafından onaylanmış ve iki nüsha olarak kabul edilecektir.YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ TAKVİMİ:

Başvuru Başlangıç – Bitiş Tarihi

13 - 31 Ocak 2014

Asil Kesin Kayıt Tarihi

06-07 Şubat 2014

Yedek Kesin Kayıt Tarihi

10 - 12 Şubat 2014


Başvurular, Yatay Geçiş İşlemleri Takvimine göre başvuru için gerekli belgeler tamamlanmış olarak Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılacaktır. Başvurular Şahsen veya Noter Tasdikli Vekaletnamenin ibraz edilmesi suretiyle tayin edilen vekil aracılığıyla yapılacak olup, posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Koşulları sağlamayanların veya eksik belge ile başvuranların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru evrakları sonradan talep edilmesi halinde iade edilmeyecektir.


SONUÇLARIN İLANI

Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adayların listesi http://ogrenci.fsm.edu.tr/ web adresimizden kesin kayıt tarihinden önce ilan edilecektir. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen yedek listesindeki sıraya göre ilan edilen yedek kayıtlanma tarihlerinde kayıtları yapılacaktır.YATAY GEÇİŞ KAYIT İŞLEMLERİ

Yatay geçişi kabul edilen öğrenciler yukarıdaki belirtilen tarihlerde kayıt belgeleri ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim ederek kesin kayıt işlemini tamamlayacaklardır.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1. Nüfus Cüzdanı Örneği (Aslı Görülmek Koşuluyla Fotokopisi Alınacaktır.)

2. 4,5*6 cm Ebadında 4 Adet Fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

3. Askerlik Durum Belgesi (1993 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden yeni tarihli olarak alınacak olup, daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir.)

4. Öğrenci Katkı Payı Banka Dekontu ; 

(1) Kurum içi veya kurumlar arası yatay geçiş ile diploma programını değiştiren öğrenciler, geçiş yaptıkları diploma programının öğrenim ücretini öderler.
(2) Kurum içi yatay geçiş hakkı kazanan öğrenciler, ayrılacağı birimin o döneme ait öğrenim ücretini ödemiş ise, bu ücret geçişin yapıldığı diploma programının öğrenim ücretiyle mahsuplaştırılır. 
(3) Üniversiteye girişte burslu kontenjan dahilinde yerleşerek öğrenim görmekte olan öğrenciler, yatay geçiş yaptıklarında hak kazandıkları bu burslardan feragat etmiş sayılırlar. Ancak, kurum içi programlar arası yatay geçiş yapan öğrencilerden kontenjan bursu ve şartlı burslar haricinde Üniversite tarafından verilecek diğer burs ve indirimlerden yararlananlar geçiş yaptıkları programda da bu haklarından yararlanabilirler.
(4) Yurt içi ve yurt dışı yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, gerekli koşulları sağlamaları halinde Üniversite tarafından uygulanan indirimlerden yararlanabilirler.

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi