Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Yandal Başvuruları Başlamıştır
Yandal Başvuruları Başlamıştır

Yandal Başvuru Tarihleri

25 AĞUSTOS – 03 EYLÜL 2014

Yandal Sonuçlarının Açıklanması

10 EYLÜL 2014


Yandal Kontenjanları için tıklayınız.
Yandal Başvuru Formu için tıklayınız.

 

YANDAL PROGRAMLARINA BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

·         Başvuru Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır. 

·         Öğrenim gören lisans öğrencileri, lisans öğrenimlerinin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı başında başvurabilirler. 

·         Öğrencinin yan dal programına müracaat edebilmesi için önceki yarıyıllarda anadal lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50 olması ve varsa başvurduğu programın diğer koşullarını sağlamış olması gerekir. 

·        Yetenek sınavı ile öğrenci alan yan dal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 

·         Aynı anda birden fazla yan dal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma programı ile yan dal programına kayıt yapılabilir. 

·         Yandal programı için müracaat eden öğrencilerin değerlendirilmesi, ilgili program başkanlıklarının oluşturduğu komisyon tarafından yapılır ve adaylar başarı derecesine göre sıralanır. Kabul işlemi, başvurulan program başkanlığının önerisi ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır.

 

ÜCRET

·         Yandal programına kabul edilen öğrencilerden ayrı bir ücret alınmaz.

 

ANADAL VE YAN DAL PROGRAMI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

·         Yandal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Yandal programı için ayrı bir not çizelgesi düzenlenir. Yandal not çizelgesinde öğrencinin yandal programında almış olduğu bütün dersleri yer alır. 

·         Anadal ve yan dal programına ortak sayılacak dersler dönem kayıtları sırasında öğrenci tarafından her iki programa da kaydedilir. İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programdaki not çizelgelerinde gösterilir. Ancak bu ortak dersler ders yükü hesaplamasında tek ders olarak işlem görür. 

 

ÖĞRENİM SÜRESİ

·         Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yan dal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi yan dal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulu kararı ile en fazla bir yarıyıl uzatılabilir. Bu halde, yan dal programındaki öğrencilerin tabi oldukları eğitim ücretine ilişkin esaslar, bu öğrenciler hakkında da aynen uygulanır.

 

BAŞARI VE PROGRAMI TAMAMLAMA KOŞULLARI

·         Yan dal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yan dal programı kapsamında, senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Bu dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır, ilgili fakülte kurullarının ve üniversite senatosunun onayına sunulur. 

·         Yan dal programı en az 30 AKTS’den oluşur. 

·         Yan dal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının her dönem 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir. Bu şartı sağlamayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir.  

·         Yan dal programı ağırlıklı genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan öğrenciler başarılı, genel not ortalaması 2.00’den az olan öğrenciler başarısız sayılır. Anadal programında ağırlıklı genel not ortalaması, yan dal programında ders aldığı iki dönem üst üste 2.00’nin altında kalan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir. 

·         Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır.   

·         Yandal programına kayıtlı öğrenciler için sınıf içinde başarı sıralaması yapılmaz. 

·         Anadal programından mezuniyet hakkını elde edene ve henüz yandal programını en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir. Bu sertifika belgesi, yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

 

YANDAL PROGRAMINDAN GEÇİCİ VEYA SÜREKLİ AYRILMA, İLİŞİK KESİLME 

·         Yandal programında ders/uygulamanın açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak öğrencilere, ilgili bölüm onayı ile yan dal programı için en çok bir yarıyıl izin verilebilir. Bu izin, anadal programı başkanlığına bildirilir alamayacak öğrencilere, ilgili bölüm onayı ile yan dal programı için en çok bir yarıyıl izin verilebilir. Bu izin, anadal programı başkanlığına bildirilir. 

·         Öğrenci, öğrenim süresinin her hangi bir yarıyılında yan dal programını kendi isteği ile bırakabilir. Yan dal programından kayıt sildiren öğrenci aynı yan dal programına tekrar kayıt yaptıramaz.

 

·         Öğrencinin yan dal programından ayrılması halinde başarılı olduğu derslerin notları, danışmanın önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile anadal programında yer alan seçimlik derslerin yerine sayılabilir. Anadal programındaki seçimlik derslerin yerine sayılan derslerin notları dışındaki notlar, anadal programındaki ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Bu dersler kredisiz derslere çevrilir. 

·         Yandal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir.
 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi